تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 125290
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
11286
10082
8480
7585
7191
6972
6584
5591
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 17056
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1784
1373
1104
1054
1053
958
923
877
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 37188
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
4040
3249
2721
2378
2165
2122
2037
1805