تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 118910
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
10066
9505
8070
7363
7135
6838
6268
5237
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 15717
1.فارس
2.اصفهان
3.كرمان
4.اردبیل
5.خراسان رضوی
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1514
1299
1001
981
967
907
907
820
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 31817
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
3079
2729
2457
2130
1971
1901
1702
1531