تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 128063
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
11751
10191
8553
7683
7211
7010
6728
5731
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 17657
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1878
1408
1151
1075
1066
981
938
932
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 40032
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
4486
3340
2838
2491
2310
2269
2201
1874