تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 125562
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
11344
10088
8492
7600
7192
6976
6600
5603
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 17104
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1792
1377
1110
1056
1054
961
923
878
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 37444
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
4065
3250
2731
2386
2204
2123
2069
1809