تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 121858
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
10656
9900
8308
7463
7150
6896
6409
5419
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 16316
1.فارس
2.اصفهان
3.كرمان
4.خراسان رضوی
5.اردبیل
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1637
1336
1033
1029
1019
930
919
843
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 34414
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
3457
3149
2584
2217
2057
2003
1870
1663