تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 121392
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
10557
9776
8282
7456
7145
6891
6388
5408
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 16258
1.فارس
2.اصفهان
3.كرمان
4.خراسان رضوی
5.اردبیل
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1625
1332
1032
1027
1007
926
918
841
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 33937
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
3395
2995
2572
2198
2050
1993
1846
1618