تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 121177
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
10507
9736
8264
7451
7145
6887
6378
5396
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 16231
1.فارس
2.اصفهان
3.كرمان
4.خراسان رضوی
5.اردبیل
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1619
1327
1032
1022
1004
926
917
841
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 33715
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
3362
2942
2564
2185
2032
1990
1823
1615