تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 128080
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
11758
10192
8555
7683
7212
7011
6727
5732
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 17659
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1879
1408
1151
1075
1066
982
938
932
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 40108
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
4486
3346
2839
2491
2310
2269
2201
1874