تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 128103
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
11768
10192
8554
7684
7212
7011
6728
5734
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 17663
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1880
1408
1152
1075
1066
982
938
932
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 40156
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
4505
3346
2839
2491
2310
2269
2204
1875