تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 120783
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
10432
9673
8233
7430
7144
6881
6360
5378
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 16142
1.فارس
2.اصفهان
3.كرمان
4.خراسان رضوی
5.اردبیل
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1598
1321
1029
1014
1002
925
913
838
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 33367
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
3313
2832
2553
2167
2021
1986
1804
1612