تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 129242
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
12067
10245
8587
7707
7225
7030
6799
5836
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 17895
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.گلستان
7.هرمزگان
8.تهران
1923
1425
1189
1085
1069
987
941
940
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 41162
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.هرمزگان
7.خراسان رضوی
8.گلستان
4746
3375
2879
2542
2393
2285
2285
1897
طراحی شده در معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال