تعداد داوطلب ثبت نام شده واجد شرایط
جمع کل: 130525
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.كرمانشاه
6.ایلام
7.اصفهان
8.خراسان رضوی
12378
10359
8616
7736
7234
7047
6902
5909
تعداد واحد پذیرنده
جمع کل: 18090
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.گلستان
7.تهران
8.هرمزگان
1984
1436
1214
1102
1070
994
947
944
تعداد قراردادهای منعقده
جمع کل: 42060
1.فارس
2.لرستان
3.كرمان
4.اصفهان
5.اردبیل
6.خراسان رضوی
7.هرمزگان
8.گلستان
4990
3506
2905
2595
2433
2331
2295
1918
طراحی شده در معاونت توسعه کار آفرینی و اشتغال