داوطلب واجد شرایط
جمع کل 146926
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14197
10812
10193
8233
7913
7765
7344
6863
واحد پذیرنده
جمع کل 20452
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2300
1642
1450
1194
1120
1073
1061
1015
قراردادهای منعقده
جمع کل 56638
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.كرمان
6.خراسان رضوی
7.خوزستان
8.هرمزگان
6565
3891
3536
3334
3217
3204
3161
2943