داوطلب واجد شرایط
جمع کل 152309
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14901
10898
10724
8449
8233
7952
7401
7236
واحد پذیرنده
جمع کل 21149
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2397
1688
1552
1215
1141
1114
1074
1021
قراردادهای منعقده
جمع کل 61867
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.خوزستان
5.اصفهان
6.خراسان رضوی
7.كرمان
8.هرمزگان
7256
3961
3890
3649
3569
3527
3400
3032