داوطلب واجد شرایط
جمع کل 152345
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14907
10898
10727
8449
8235
7952
7401
7244
واحد پذیرنده
جمع کل 21153
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2398
1688
1553
1215
1141
1114
1074
1022
قراردادهای منعقده
جمع کل 61906
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.خوزستان
5.اصفهان
6.خراسان رضوی
7.كرمان
8.هرمزگان
7261
3962
3898
3653
3570
3535
3403
3033