داوطلب واجد شرایط
جمع کل 148224
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14335
10821
10325
8290
7989
7807
7348
6971
واحد پذیرنده
جمع کل 20620
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2320
1661
1471
1203
1125
1084
1068
1017
قراردادهای منعقده
جمع کل 57720
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.خراسان رضوی
6.خوزستان
7.كرمان
8.هرمزگان
6658
3906
3648
3402
3289
3280
3244
2982