داوطلب واجد شرایط
جمع کل 152246
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14894
10896
10721
8447
8229
7950
7401
7223
واحد پذیرنده
جمع کل 21135
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2393
1687
1548
1215
1141
1113
1074
1021
قراردادهای منعقده
جمع کل 61809
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.خوزستان
5.اصفهان
6.خراسان رضوی
7.كرمان
8.هرمزگان
7250
3961
3890
3642
3567
3516
3396
3032