داوطلب واجد شرایط
جمع کل 148634
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14366
10826
10350
8318
8019
7816
7353
6998
واحد پذیرنده
جمع کل 20681
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2323
1662
1489
1204
1129
1087
1068
1018
قراردادهای منعقده
جمع کل 58063
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.خراسان رضوی
6.خوزستان
7.كرمان
8.هرمزگان
6677
3916
3652
3423
3319
3305
3277
2987