داوطلب واجد شرایط
جمع کل 150089
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14503
10856
10487
8389
8111
7849
7384
7102
واحد پذیرنده
جمع کل 20887
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2353
1674
1515
1209
1137
1103
1070
1020
قراردادهای منعقده
جمع کل 59302
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.خراسان رضوی
6.خوزستان
7.كرمان
8.هرمزگان
6837
3929
3684
3488
3415
3393
3343
3006