داوطلب واجد شرایط
جمع کل 146966
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14204
10812
10195
8234
7921
7766
7344
6864
واحد پذیرنده
جمع کل 20456
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2302
1643
1450
1194
1120
1073
1061
1015
قراردادهای منعقده
جمع کل 56672
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.كرمان
6.خراسان رضوی
7.خوزستان
8.هرمزگان
6572
3892
3536
3334
3220
3209
3161
2943