داوطلب واجد شرایط
جمع کل 148354
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14344
10822
10328
8301
7994
7809
7349
6980
واحد پذیرنده
جمع کل 20636
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2322
1661
1474
1204
1127
1086
1068
1017
قراردادهای منعقده
جمع کل 57797
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.خراسان رضوی
6.خوزستان
7.كرمان
8.هرمزگان
6662
3906
3650
3407
3291
3283
3257
2984