داوطلب واجد شرایط
جمع کل 148433
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14350
10823
10332
8311
7999
7812
7349
6985
واحد پذیرنده
جمع کل 20650
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2322
1662
1479
1204
1127
1086
1068
1017
قراردادهای منعقده
جمع کل 57872
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.خراسان رضوی
6.خوزستان
7.كرمان
8.هرمزگان
6669
3916
3650
3409
3297
3294
3262
2984