داوطلب واجد شرایط
جمع کل 152899
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14988
10915
10769
8462
8288
7968
7402
7287
واحد پذیرنده
جمع کل 21229
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2407
1695
1563
1215
1142
1116
1077
1023
قراردادهای منعقده
جمع کل 62244
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.خوزستان
5.اصفهان
6.خراسان رضوی
7.كرمان
8.هرمزگان
7311
3970
3907
3694
3600
3576
3411
3036