داوطلب واجد شرایط
جمع کل 147179
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14235
10813
10230
8240
7931
7770
7344
6886
واحد پذیرنده
جمع کل 20487
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2307
1648
1454
1195
1120
1074
1061
1015
قراردادهای منعقده
جمع کل 56779
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.اصفهان
5.كرمان
6.خراسان رضوی
7.خوزستان
8.هرمزگان
6584
3894
3537
3351
3222
3212
3175
2950