خدمات و امکانات سامانه

عضویت در سامانه

بیمه

صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی کارورز

احراز هویت

بررسی مدارک و احراز هویت کاربران سامانه با امنیت بالا