داوطلب واجد شرایط
جمع کل 152866
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14987
10914
10767
8462
8284
7966
7402
7283
واحد پذیرنده
جمع کل 21225
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2406
1695
1563
1215
1142
1116
1077
1023
قراردادهای منعقده
جمع کل 62234
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.خوزستان
5.اصفهان
6.خراسان رضوی
7.كرمان
8.هرمزگان
7311
3970
3907
3693
3600
3575
3411
3036