داوطلب واجد شرایط
جمع کل 152313
1.فارس
2.لرستان
3.خوزستان
4.كرمان
5.اصفهان
6.ایلام
7.كرمانشاه
8.خراسان رضوی
14902
10898
10724
8449
8233
7952
7401
7238
واحد پذیرنده
جمع کل 21150
1.فارس
2.اصفهان
3.خراسان رضوی
4.اردبیل
5.كرمان
6.تهران
7.گلستان
8.هرمزگان
2397
1688
1552
1215
1141
1114
1074
1022
قراردادهای منعقده
جمع کل 61902
1.فارس
2.لرستان
3.اردبیل
4.خوزستان
5.اصفهان
6.خراسان رضوی
7.كرمان
8.هرمزگان
7261
3961
3898
3653
3570
3535
3403
3033