تعهد نامه واحد پذيرنده

1- ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه و در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻛﺎرورزي اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎرورز ﻧﻤﺎﻳﻢ .

2- در صورت عدم تمايل به ادامه همكاری با كارورز، مراتب را با ذكر دلايل موجه و در زمان مقرر به دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ اعلام نمايم.

3- ارائه آموزشهای عملی‌به كارورزان پذيرش شده بر اساس مجوز آموزشی اخذ شده و استاندارد های‌آموزشی اعلام شده از سوی‌ سازمان آموزش فنی و حرفه ای‌ / نماينده سازمان مذكور در استان باشد.

4- در صورت تعطيلی‌ موقت يا دائم واحد ، مراتب را ، به کارورز و اداره ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .

5- در صورت عدم رﻋﺎﻳﺖ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮم .