صفحه اصلی

تعهد نامه واحد پذيرنده
1- متناسب با تعداد شاغلین بیمه شده و در چارچوب دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی اقدام به پذیرش کارورز نمایم .
2- در صورت عدم تمايل به ادامه همكاری با كارورز، مراتب را با ذكر دلايل موجه و در زمان مقرر به دستگاه اجرایی اعلام نمايم.
3- ارائه آموزشهای عملی‌به كارورزان پذيرش شده بر اساس مجوز آموزشی اخذ شده و استاندارد های‌آموزشی اعلام شده از سوی‌ سازمان آموزش فنی و حرفه ای‌ / نماينده سازمان مذكور در استان باشد.
4- در صورت تعطيلی‌ موقت يا دائم واحد ، مراتب را ، به کارورز و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانم .
5- در صورت عدم رعایت موارد فوق و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی، مسئولیت عواقب ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮم .
لطفا با کلیک بر روی یکی از موارد زیر، نوع واحد پذیرنده را انتخاب نمایید


شخصیت حقیقی هستم


شخصیت حقوقی هستم