فرایند جذب داوطلب در طرح کارورزی
1
پیش نام
3
انتظار برای انتخاب شدن توسط واحد پذیرنده و تعیین تاریخ مصاحبه از طرف واحد پذیرنده
5
در صورت موافقت با پیشنهاد واحد پذیرنده، ثبت پذیرش پیشنهاد واحد پذیرنده و ثبت مشخصات بانکی در سامانه
7
انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان
9
شروع دوره مقدماتی کارورزی
2
تکمیل ثبت‌نام و تایید نهایی اطلاعات
4
در صورت انتخاب شدن توسط واحد پذیرنده، بررسی پیشنهاد واحد پذیرنده
6
مراجعه به بنگاه در تاریخ و زمان مشخص شده برای امضای پیش قرارداد
8
در صورت تایید شدن نهایی قرارداد، خریداری کارت اعتباری و ثبت مشخصات آن
فرایند جذب داوطلب در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
1
پیش نام
3
گرفتن پرینت از فایل رضایت نامه ولی برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال، تکمیل فرم مربوطه و بارگذاری تصویر اسکن شده آن (این بخش تنها برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال می‌باشد)
5
انتظار برای انتخاب شدن و تعیین تاریخ مصاحبه از طرف مرکز مهارت‌آموزی
7
در صورت موافقت با پیشنهاد مرکز مهارت آموزی، ثبت پذیرش پیشنهاد مرکز مهارت آموزی در سامانه و ثبت مشخصات بانکی در سامانه
9
انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان
11
شروع دوره مهارت آموزی
2
تکمیل ثبت‌نام و تایید نهایی اطلاعات
4
مراجعه داوطلب به همراه ولی به یکی از مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان به منظور تایید تصویر رضایت‌نامه ارسال شده (برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال)
6
در صورت انتخاب شدن توسط مرکز مهارت آموزی، بررسی پیشنهاد مرکز مهارت آموزی
8
مراجعه به مرکز مهارت آموزی در تاریخ و زمان مشخص شده برای امضای پیش قرارداد
10
در صورت تایید شدن نهایی قرارداد، خریداری کارت اعتباری و ثبت مشخصات آن در سامانه
فرایند صدور مجوز و جذب داوطلب برای واحد پذیرنده/مرکز مهارت آموزی
1
پیش نام
3
انتظار برای بررسی اطلاعات توسط کارشناسان و صدور مجوز
5
انجام مصاحبه با داوطلبین انتخاب شده در زمان مشخص شده توسط واحد پذیرنده/مرکز مهارت آموزی
7
اسکن پیش قرارداد امضاء شده و ارسال پیش قرارداد از بخش تنظیم قرارداد، به منظور بررسی کارشناسان
9
در صورت تایید شدن قرارداد توسط کارشناسان، تعیین تاریخ شروع دوره از بخش قراردادهای ما، به منظور شروع دوره
2
تکمیل ثبت‌نام و تایید نهایی اطلاعات
4
انتخاب داوطلبان به منظور انجام مصاحبه و پذیرش برای فرصت‌های شغلی دارای مجوز
6
دریافت پیش‌قرارداد از بخش تنظیم قرارداد و امضای پیش قرارداد
8
انتظار تا زمان بررسی پیش قرارداد توسط کارشناسان
10
شروع دوره مقدماتی کارورزی/مهارت آموزی